RODO

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.


O jakich danych mówimy?


Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług.


Kto będzie administratorem Państwa danych?


Administratorem Państwa danych jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zambrowie (dalej będziemy używać skrótu „PGK”).


Na czym polega przetwarzanie danych?


Przetwarzanie to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. PGK przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy.


Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?


PGK może przetwarzać Państwa dane osobowe np: – w związku z zawartą umową o usługę świadczoną przez PGK, tj. wykonanie tej usługi, wystawienie faktury, – gdy wypełnia obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. przechowywanie faktur (podstawa prawna: przepisy podatkowe, obowiązek prawny), – gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów PGK jak np. ustalenia i dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności.


Komu możemy przekazać dane?


Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?


– prawa dostępu do danych,


– prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),


– prawa do przenoszenia danych,


– prawa do ograniczenia przetwarzania danych,


– prawo do sprostowania danych,


– prawo sprzeciwu.


W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby PGK lub przesłać wniosek na adres PGK listownie lub drogą elektroniczną. Odpowiedzi na temat praw osób, których dane dotyczą, PGK udziela na piśmie pocztą lub można ją odebrać w siedzibie PGK.


Czy Państwa dane są przekazywane do państwa trzeciego?


Przez państwo trzecie rozumie się państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że przepływ danych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest traktowany tak samo, jak transfer danych na terytorium Polski. Zasada ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego.


Kiedy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych?


Możemy Państwa prosić o podanie dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji umowy, jednak mogą usprawnić nam współpracę, np. numer telefonu, ułatwi to kontakt podczas wykonywania usługi objętej umową. W takim przypadku będzie potrzebna nam Państwa zgoda. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).


Do kogo można wnieść skargę?


Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


Kontakt i informacje


Nasze dane kontaktowe: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów


E-mail: pgkdaneosobowe@onet.pl

Opublikował: Rafał Gosk
Publikacja dnia: 24.01.2023, 23:35
Dokument oglądany razy: 515
Podpisał: Rafał Gosk
Dokument z dnia: 29.12.2022